سخن مدیر عامل


سخن مدیرعامل


تابستان 1396
این ایام در حالی سپری می‌شوند که تجربه کاری شناسا در این چند ساله، شناختی عمیق و درگیرانه با فضای کسب و کارهای نوین را فراهم آورده است. شرایط دشوار اقتصادی در کشور و بویژه به خطر افتادن برخی حوزه‌های سنتی و امن در کسب و کارها و از سویی دیگر حرکتی جهانی در حرکت به سمت کسب و کارهای نوین و ایجاد فرصت‌هایی برای جانشانی اقتصادهایی گرانسنگ و با سابقه در این فضا و به طور مشخص در کشورهای اروپایی و آسیایی در مسیری که با الگوهایی البته متفاوت در آمریکای شمالی منشاء توفیق بوده‌ است. این شرایط را شایسته توجهی جدی کرده است.
02_350x350
این شرایط بسیاری از بازیگران حوزه اقتصاد ملی و صاحبان سرمایه را به حوزه کارآفرینی نوین علاقمند ساخته و فضای کاری را با چند سال گذشته متفاوت کرده است.
در این منظر گروه مالی پاسارگاد به عنوان یک نهاد پیشرو که در گزینش حوزه‌های خلاق خوشنام و موفق بوده است با شرایطی رو‌به‌روست که با تاکید بر تجارب عمومی در حوزه کسب و کار و در کلیت گروه مالی تمرکز اختصاصی در شناسا بر حوزه نوآوری می‌تواند نقش آفرینی جدی داشته باشد. دستاورد این رویکرد دستیابی به مدل جامع شناسایی، ایجاد، سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای نوین است که در صورت تمرکز متناسب می تواند جایگاه مناسبی برای گروه مالی در آینده و چهره جدید حوزه های اقتصادی ملی و بین المللی را به همراه آورد.
مبتنی بر این دیدگاه امید است که همچون سایر عرصه ها، رهبری هوشمندانه مدیریت ارشد گروه در کنار هم‌افزایی و همراهی ذینفعان و صاحب نظران درون گروه مالی و شبکه همدلان در زیست بوم کارآفرینی نوآورانه کشور، منشاء خیر و برکت در حوزه کسب و کارهای نوین در شناسا باشد.