...

شناسا یعنی


فرصت شناسی

تیم عالی

رویکرد جهانی

سرمایه هوشمند

1300

طرح بررسی شده

537

مورد ارزیابی

83

ارائه شفاهی

44

ارزیابی دقیق

12

قرارداد